HSB BRF KRÖNET

Revisorenas uppdrag

Föreningen har dels stämmovalda revisorer och dels en revisor som utses av HSB Riksförbund. Revisorernas uppgift är att på medlemmarnas uppdrag granska föreningens årsredovisning, bokföring och föreningens förvaltning och interna kontroll för att säkerställa att dessa stämmer överens med vad lag och stadgar föreskriver. Revisorerna rapporterar sina slutsatser årligen vid föreningsstämman samt skriftligen i en revisionsberättelse som bifogas föreningens årsredovisning.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster