Som medlem i bostadsrättsföreningen HSB Brf Krönet ansvarar du och de andra medlemmarna tillsammans för bostadsrättsföreningens fastigheter och grönområden. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheterna och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen.


Rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med våra stadgar, om det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla. När du flyttade in fick du ett exemplar av föreningens stadgar. Läs dem, de reglerar bland annat förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Se också sidan om stadgarna, där du finner en aktuell version. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal trivselregler, vilka är till för att öka trivseln för de boende.


Vem ansvarar för vad?
Styrelsen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, med mera). Du har ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll. Mer detaljer om vad som är medlemmens respektive bostadsrättsföreningens underhållsansvar finns i föreningens stadgar.


Andelstal och månadsavgift
De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror bland annat på storleken på lägenheten. Avgifterna fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift ("hyra").

Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll. 300 000:- avsätts till lägenheternas inre fond årligen.

Styrelse
Verksamheten i bostadsrättsföreningen leds av styrelsen, vilken väljs på ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsemöten hålls ungefär 12 gånger per år. Styrelsen består av personer som själva bor i föreningen samt en representant från HSB. Ni kan alltid kontakta styrelsen om ni har några idéer om förbättringar, frågor rörande föreningen eller andra synpunkter. Kontakta valberedningen om du är intresserad av vara med i styrelsen.


Valberedning
På stämman utses en valberedning.
Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förrättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.


Revisorer
På stämman utses en revisor och en revisorssuppleant. Den föreningsutvalda revisorns främsta uppgift är att läsa styrelseprotokollen för att se att de beslut som styrelsen antar också verkställs.
HSB utser också en revisor (Borevision) som har till uppgift att granska föreningens årsredovisning.


Årsredovisning
När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångnaåret och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman.


Stämma (årsmöte)
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast det datum som meddelas av styrelsen. Till årsmötet brukar styrelsen ordna med kaffe & smörgås.

Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst.

Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t.ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna. Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud.

Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det.


Extrastämma
En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10% av samtliga röstberättigade. På en extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.