Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning, långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen. Styrelsen ska genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna. Styrelsen ska se till att fastigheten underhålls och den ekonomiska förvaltningen sköts på ett bra sätt och på så sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelsen ska också se till att medlemmarna får regelbunden information. Styrelsen ska aktivt erbjuda former för medlemmarna att engagera sig i bostadsrättsföreningen. Styrelsens ledamöter ska ge sitt uppdrag den tid och omsorg och skaffa sig den kunskap som behövs för att på bästa sätt tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Som styrelseledamot har man tystnadsplikt vad gäller sådant som, om det sprids, kan skada bostadsrättsföreningen eller medlem. Styrelseledamot som är utsedd av HSB-föreningen (HSB-ledamoten) har samma ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.

Styrelsen arbetar utifrån en skriftlig arbetsordning.
Styrelsen kan delegera uppgifter till personer inom eller utom styrelsen men har ändå det yttersta ansvaret för föreningens organisation och förvaltning och ska säkerställa en bra kontroll av föreningens ekonomi.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen, med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ansvarar för att leda styrelsearbetet och säkerställa att styrelsen har kontroll över organisationens verksamhet och fullföljer sina förpliktelser gentemot medlemmarna.