Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.


Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i dessa val- och arvodesfrågor. De ska lämna förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer. Valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till dessa poster.


Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning.