Tips till dig som vill ställa motion eller en övrig fråga till årsstämman

Att skriva motion till årsstämman är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

Några tips
1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsstämman
8. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på  dator.

Motionen & övriga frågor lämnas till styrelsen senast 3 månader efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast 30 september.

Vid kallelsen till årsstämman bifogas alltid motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande på årsstämman varefter alla närvarande vid stämman beslutar i ärendet.